Breu Història d’URCat

La Unió de Radioaficionats de Catalunya – URCat, va ser fundada com a tal el maig de 1997 després que l’Assemblea General Extraordinària acordés per unanimitat, la seva actuació com una nova associació plenament independent deslligada de la seva etapa com a Consell Territorial de Catalunya dins la Unión de Radioaficionados Españoles-U.R.E. donat de fortes discrepàncies en les formes de govern i actuació en aquells moments.

Aquesta independència associativa actual, ens ha permès de poder dedicar-nos de forma primordial als Radioaficionats de Catalunya i a les activitats de la seva societat, resultant en l’associació d’abast nacional vinculada plenament a l’idioma i la identitat de Catalunya.

Actualment la URCat és la única associació de Radioaficionats a Catalunya de caire nacional i totalment independent d’altres entitats estatals. Es política de la URCat mantenir relacions amb les diverses Administracions per a la defensa dels drets dels radioaficionats i la promoció de la nostra afició.

URCat NO pertany ni té cap tipus de vinculació formal a cap federació d’associacions ni clubs però manté excel·lents rel·lacions amb totes les federacions, associacions i clubs de radioaficionats amb presència a Catalunya. URCat ha gaudit de representació a la Plataforma de Radioaficionats de Catalunya creada per a representar els interessos dels radioaficionats davant l’Administració catalana arran dels traspassos de competències en matèria de telecomunicacions a la Generalitat de Catalunya de 2009. Un cop extingida la Plataforma, que dona pas a la Federació Catalana de Radioafeccionats, URCat decideix no formar part de la federació i romandre totalment independent, fidels al nostres principis d’independència associativa.

Atesa la llei de registre de noms de les associacions sense ànim de lucre a Catalunya, les sigles URC i l’expressió “Unió de Radioaficionats de Catalunya” poden ser usades per qualsevol associació de radioaficionats que es vulguin definir com a una unió de radioaficionats de Catalunya (definició considerada per l’administració com a “genèrica”), la qual cosa ens va obligar a utilitzar el terme URCat tot seguit de l’expressió “Unió de Radioaficionats de Catalunya”. Aprofitant aquesta vulnerabilitat legal, altres han registrat entitats falses, sense socis reals, ni local social ni activitat real,fent servir els termes “Unió de Radioaficionats de Catalunya” amb la única intenció de crear confusió i acaparar o desviar l’atenció. Hem d’assenyalar per tant que la primera, veritable i genuïna Unió de Radioaficionats de Catalunya, amb socis i activitat real, és URCat.

Tanmateix, la URCat ofereix la possibilitat als radio clubs d’arreu de Catalunya a associar-se com a seus locals i/o territorials d’URCat i manté la clara aspiració de ser el legítim representant de la radioafició catalana davant els organismes públics i privats a nivell nacional, estatal i internacional sense condicionants de cap tipus per part d’altres associacions ni federacions d’àmbit estatal.