Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT
NIF: G-61153540 – R. Associacions Generalitat de Catalunya: 16977 – Associació de Radioaficionats D.G. Telec.: 135
Mercat,2 1r Despatx-107- E- 08120 - LA LLAGOSTA. (Barcelona) – Tel.: 722.715.500
http://ww w .urcat.cat - urc at@ urcat.cat
_________________________________________________________________
DIPLOMA 25è ANIVERSARI URCAT
Per tal de celebrar el 25è aniversari de la creació de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE
CATALUNYA – URCAT, s’organitza el present diploma amb l’indicatiu especial AM25URC.
El diploma el podran aconseguir tots els radioaficionats i ràdio-escoltes (SWL) del món
degudament autoritzats.
Duració: L'estació AM25URC estarà activa des de les 00:01 UTC del dia 15/05/2022 fins les
23:59 UTC del 30/05/2022.
Modalitats: SSB, CW, Digitals (FT8/FT4, PSK, RTTY, SSTV…).
Bandes: HF, VHF i UHF.
Premis: Es concediran 3 tipus de diploma en funció dels contactes obtinguts. Els requisits per a
l'obtenció dels diplomes són els següents:
OR: als 10 contactes
ARGENT: als 5 contactes
BRONZE: als 3 contactes
Els contactes seran vàlids en dies i bandes diferents, és a dir, els contactes realitzats a la mateixa
banda i el mateix dia es consideraran contactes duplicats i no es comptabilitzaran per a l’obtenció
del diploma.
Els contactes via repetidor no seran vàlids. En canvi, els contactes via satèl·lit que computen
per a l'obtenció de diploma.
Aquestes bases es poden consultar des de: http://urcat.cat/AM25URC/bases
El seguiment dels contactes i el diploma es pot descarregar des de: http://urcat.cat/AM25URC/log
Per comprovar si sou mereixedor d’algun diploma n’hi ha prou amb introduir el vostre indicatiu a
l’apartat “Consulta de Log”. Si sou mereixedor d’algun d’ells, el sistema permetrà la descàrrega
del diploma respectiu en format JPG.
Les incidències i altres consultes relatives al diploma es resoldran a través de l’adreça de correu
electrònic: contest@urcat.cat .
Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT
NIF: G-61-153540 – R. Associacions Generalitat de Catalunya: 16977 – Associació de Radioaficionats D.G. Telec.: 135
Mercat,2 1r Despatx-107- E- 08120 - LA LLAGOSTA. (Barcelona) – Tel.: 722.715.500
http://ww w .urcat.cat - urc at@ urcat.cat
_________________________________________________________________
DIPLOMA 25 ANIVERSARIO URCAT
Para celebrar el 25 aniversario de la creación de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE
CATALUNYA – URCAT, se organiza el presente diploma con el indicativo especial AM25URC.
El diploma lo podrán obtener todos los radioaficionados y radio-escuchas (SWL) del mundo
debidamente autorizados.
Duración: La estación AM25URC estará activa desde las 00:01 UTC del día 15/05/2022 a las
23:59 UTC del 30/05/2022.
Modalidades: SSB, CW, Digitales (FT8/FT4, PSK, RTTY, SSTV…).
Bandas: HF, VHF y UHF.
Premios: Se concederán 3 categorías de diploma en función de los contactos obtenidos. Para
alcanzarlos se tendran que cumplir los siguientes requisitos:
ORO a los 10 contactos
PLATA: a los 5 contactos
BRONCE: a los 3 contactos
Los contactos serán válidos en días y bandas diferentes, esto significa que los realizados en la
misma banda y el mismo día se considerarán contactos duplicados y no se contabilizarán para la
obtención del diploma.
Los contactos vía repetidor no serán válidos. No obstante, los contactos vía satélite computan
para la obtención de diploma.
Estas bases son consultables desde: http://urcat.cat/AM25URC/bases
El seguimiento de los contactos y el diploma se puede realizar desde:
http://urcat.cat/AM25URC/log
Para comprobar si se es merecedor de algun diploma, es suficiente con introducir su indicativo en
el apartado: “Consulta de Log”. En caso afirmativo, el sistema permitirá la descarga del mismo en
formato JPG.
Las incidencias y otras consultas relativas al diploma se resolverán a través de la dirección de
correo electrónico: contest@urcat.cat .
Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT
NIF: G-61-153540 – R. Associacions Generalitat de Catalunya: 16977 – Associació de Radioaficionats D.G. Telec.: 135
Mercat,2 1r Despatx-107- E- 08120 - LA LLAGOSTA. (Barcelona) – Tel.: 722.715.500
http://www.urcat.cat - urcat@urcat.cat
_________________________________________________________________
URCAT 25th ANNIVERSARY DIPLOMA
On May 2022 the UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA - URCAT celebrates its 25th
anniversary. The special callsign AM25URC will be active and licensed amateur operators and
radio listeners (SWL) all over the world are called to participate in this 25th anniversary diploma.
Duration: The AM25URC station will be active from 00:01 UTC on 15/05/2022 to 23:59 UTC on
30/05/2022.
Modes: SSB, CW, Digital (FT8 / FT4, PSK, RTTY, SSTV…).
Bands: HF, VHF and UHF.
Awards: 3 different diploma grades will be awarded based on the number of contacts. The
requirements to obtain a diploma are as follows:
GOLD: for 10 contacts
SILVER: for 5 contacts
BRONZE: for 3 contacts
Contacts will be valid on different days and bands. This means that those contacts made in the
same band and on the same day will be considered duplicate contacts and will not contribute to
the obtention of the diploma.
Repeater contacts will not be valid. Nevertheless, satellite contacts will contribute to the attainment
of a diploma.
This bases are available at: http://urcat.cat/AM25URC/bases .
Contact tracking and diploma can be downloaded from http://urcat.cat/AM25URC/log .
All participants can check if they have merited a diploma by entering their callsign in the Log
query” section of the website. As long as an operator has merit for one of them, the system will
allow him/her to download it in JPG format.
Incidents, issues and other diploma-related questions will be resolved via the e-mail address
contest@urcat.cat .